آشنایی با اعصاب نخاعی

 

آشنایی با اعصاب نخاعی

اعصاب نخاعی ، سیگنال های حرکتی ، حسی و اتونومیک (خودکار) را بین نخاع و بدن منتقل می کنند. در انسان ۳۱ جفت عصب نخاعی وجود دارد :

 ۸ جفت عصب نخاعی گردنی یا سرویکال (C1-C8)

 ۱۲ جفت عصب سینه ای یا توراسیک (T1-T12)

 ۵ جفت عصب کمری یا لومبار (L1-L5)

 ۵ جفت عصب خاجی یا ساکرال (S1-S5)

 ۱ جفت عصب دنبالچه ای یا کوکسیژیال

اعصاب نخاعی عضوی از سیستم عصبی محیطی (PNS) می باشند. هر عصب نخاعی توسط ترکیبی از فیبرهای عصبی از ریشه های خلفی و شکمی طناب نخاعی تشکیل می شود. ریشه های خلفی ، آکسون های حسی آوران و ریشه های شکمی ، آکسون های حرکتی وابران را حمل می کنند. عصب نخاعی از طریق سوراخ بین مهره ای بین مهره های مجاور ستون فقرات ظاهر می شود. این برای تمامی اعصاب نخاعی به جز برای اولین جفت عصب نخاعی صادق می باشد ، که بین استخوان پس سری و (اولین مهره) آشکار می شود.

خارج از ستون فقرات ، عصب به دو شاخه منشعب می شود. شاخه ی پشتی یا خلفی حاوی عصب هایی بوده که بخش های خلفی یا پشتی تنه که جابجاکننده عصب های حرکتی احشایی ، حرکتی سوماتیک یا بدنی و حسی هستند را از پوست وعضلات پشت و بالعکس سرویس می دهند. شاخه ی شکمی حاوی عصب هایی بوده که سایر بخش های شکمی تنه و اندام های فوقانی و تحتانی را با حمل اطلاعات حرکتی احشایی ، حرکتی سوماتیک و حسی به سطح شکمی-کناری بدن ، ساختارها در جداره بدن و اندام ها و بالعکس سرویس می دهند.

شاخه های مننژی از عصب نخاعی منشعب شده و وارد سوراخ بین مهره ای می شوند تا لیگامان ها یا رباط ها ، سخت شامه ، مویرگ های خونی ، دیسک های بین مهره ای ، مفاصل صورت ، و اطراف استخوان مهره ها را سرویس دهند. این شاخه ها حاوی اعصاب اتونومیک هستند که عملکردهای احشایی جابجاکننده ی اطلاعات حرکتی احشایی و حسی را به اندام های احشایی سرویس می دهند.

بعضی از شاخه های شکمی با شاخه های شکمی مجاور ادغام شده تا یک شبکه عصبی ، شبکه ای از اعصاب مرتبط به هم ، را تشکیل دهند. اعصاب نمایان شده از یک شبکه عصبی حاوی فیبرهایی از اعصاب نخاعی مختلف می باشند. شبکه های عصبی اصلی شامل شبکه های گردنی ، بازویی (براکیال) ، کمری و خاجی می باشند.

 

از عصب اصلی دو نوع وجود دارد :

یکی عصب حرکتی و دیگری عصب حسی .

 

اعصاب از بالا به پایین در چهار گروه اصلی نامگذاری می شوند :

اعصاب گردنی یا سرویکال  ۱ تا ۸
اعصاب سینه ای یا توراسیک  ۱ تا ۱۲
اعصاب کمری یا لومبار ۱ تا ۵
اعصاب خاجی یا ساکرال ۱ تا ۵

 

اعصاب حرکتی از مغز به سمت عضلات ، همچنین به دیگر اندام های درونی به منظور کمک در هماهنگی عملکرد آنها حرکت می کنند.
هنگامی که می خواهید انگشت بزرگ پای خود را تکان دهید ، مغز سیگنالی را به عصب حرکتی پایین رونده می فرستد که از مغز به سمت طناب نخاعی حرکت می کند.

اعصاب حسی ، اطلاعاتی را درباره ی احساس از پوست ، عضلات ، و اندام های درونی حمل می کنند. 

 

این عصب ها به سمت مغز حرکت می کنند که می توانیم سیگنال را به صورت زیر تشخیص دهیم :

تماس بر روی پوست.
احساس سرما و گرما.
احساس درد
احساس پربودن مثانه در زمان مناسب.
پروپریوسپشن که توانایی احساس موقعیت مفاصل خود بدون نگاه کردن به آنها می باشد.

 

هر عصب به قسمت ویژه ای از بدن رفته تا عملکرد حسی و حرکتی را تامین نماید. برای مثال ، عصب ۵ گردنی یا سرویکال ( C5) به عضلات دلتوئید و بای سپس(عضله دوسر) برای عملکرد حرکتی و پوست بر روی شانه و بالای دست برای عملکرد حسی می رود. به طور مشابه عصب ۵ کمرییا (L5) به عضلات بازکننده ی انگشت پا(اکستنسور هالیکوس) برای حرکت و بالای پا برای عملکرد حسی می رود. با معاینه ی احساس پوست و کشش عضله ی تان پزشک قادر است سطح آسیب را کاهش دهد. این نوع از معاینه به منظور نشان دادن تغییر عملکرد عصب بعد از آسیب نخاعی(SCI) به کار برده می شود.

 

 

 

اعصاب نخاعی

 

 

میوتوم و درماتوم Myotomes & Dermatome

اعصاب نخاعی شامل فیبرهای حسی و حرکتی می باشند. فیبرهای حرکتی به عضلات معینی عصب دهی می کنند ، در حالیکه فیبرهای حسی به نواحی خاصی از پوست عصب دهی می کنند. یک ناحیه ی پوست عصب دهی شده توسط فیبرهای حسی ، یک ریشه ی عصبی موسوم به درماتوم می باشد.

گروهی از عضلات که عمدتا توسط فیبرهای حرکتی یک ریشه عصبی عصب دهی می شوند ، موسوم به میوتوم می باشند. اگرچه تغییرات کمی وجود دارد ، الگوهای توزیع درماتوم و میوتوم از فردی به فرد دیگر نسبتا ثابت است.

هر عضله در بدن توسط یک سطح ویژه یا سگمنت طناب نخاعی و توسط عصب نخاعی مربوطه خود تامین می شود. عضله ، و عصب آن تشکیل یک میوتوم را می دهند. این تقریبا برای هر فردی یکسان بوده و به صورت زیر دنبال می شود :

C3 ، C4 و C5 عضله ی دیافراگم را تامین می کنند. (عضله بزرگ بین سینه و شکم که ما تنفس می کنیم)

C5 عضلات شانه را تامین کرده و عضله ای که ما از آن برای خم کردن آرنج خود استفاده می کنیم.

C6 برای خم کردن پشت مچ دست

C7 برای راست کردن آرنج

C8 خم کردن انگشتان

T1 بازکردن انگشتان

T1-T12 تامین دیواره ی سینه و عضلات شکمی

L2 خم کردن باسن

L3 راست کردن زانو

L4 کشیدن به سمت بالای پا

L5 تکان دادن انگشتان پا

S1 پایین کشیدن پا

S3 ، S4 و S5 تامین مثانه ، اندام های جنسی و شکمی و عضلات مقعدی

درماتوم های سگمنتی طناب نخاعی : درماتوم یک ناحیه از پوست بوده که توسط فیبرهای عصبی نشات گرفته از یک ریشه ی عصبی خلفی تامین می شود.

 

 

نظر خودتان را ارسال کنید